Powiat Wieluński jest laureatem konkursu

pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie”

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu
utworzono pracownię edukacyjną pod nazwą:

„LabScience w Korczaku”

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.08.2020 r.

Koszt całkowity zadania wynosi 52 111,00 zł

89,34% wartości Projektu jest dofinansowane ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość dofinansowania Zadania wynosi 46 556,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

LabScience w Korczaku to kolejna nowoczesna pracownia w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu realizowana dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Pracownia zostanie wyposażona w nowoczesne urządzenia i systemy odnawialnych źródeł energii o charakterze badawczym i doświadczalnym, gdzie prowadzone będą warsztaty i lekcje profilaktyki z nauk ścisłych.

Jednym ze stanowisk badawczych jest mikroinstalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci energetycznej, która będzie dawała między innymi możliwość wizualizacji produkowanej energii słonecznej w różnych przedziałach czasowych aktualnej nowej instalacji w zależności od kąta nachylenia paneli zamontowanych na ścianie szkoły.

> Dane z instalacji fotowoltaicznej < 

Miernik jakości powietrza – to kolejne stanowisko badawcze, dzięki któremu dokonywany będzie pomiar poziomu zanieczyszczeń powietrza a wyniki jego pomiaru będą odczytywane za pomocą aplikacji internetowej i mobilnej. Przy stanowisku uczniowie będą badać stan i parametry naszego powietrza (m. in. wilgotność względną, PH opadów atmosferycznych, zawartość ozonu w powietrzu, zapylenie i rodzaj zapylenia). Uczniowie będą mogli również zmierzyć zużywaną energię różnych urządzeń znajdujących się w pracowni i poza nią.

> Dane z miernika jakości powietrza <

Pomysłodawcą stanowisk w pracowni jest nauczyciel fizyki w II LO  pan Grzegorz Spodzieja, a autorami wniosku o dofinansowanie dyrektor szkoły –  Renata Tatara, Pan Grzegorz Spodzieja i nauczycielka geografii  Pani Karolina Ciećka.

Realizację całego projektu Koordynuje dyrektor szkoły Renata Tatara. Opiekunem pracowni, w której uczniowie będą się uczyć innowacyjnymi metodami będzie Pan Grzegorz Spodzieja.

Lab Science w Korczaku jest odpowiedzią na zmieniające się struktury pozyskiwania energii, gdzie dużą rolę odgrywają niekonwencjonalne zasoby, co pozwoli na uświadomienie młodym ludziom konieczności ochrony przyrody i zachęcania do korzystania z odnawialnych źródeł energii. Realizacja pracowni jest na ukończeniu, będzie gotowała czekała na uczniów po ich powrocie do szkoły, by mogli wziąć udział w jej uroczystym otwarciu, a następnie zgłębiać swoje zainteresowania w zakresie OŹE.