Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.korczak.wielun.pl

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2012-11-23.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Tatarasekretariat@korczak.wielun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 04 75. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu składa się z skrzydła głównego, skrzydła bocznego i sali gimnastycznej. Budynki rozczłonowane o zróżnicowanej wysokości połączone ze sobą funkcjonalnie korytarzami i łącznikiem w jedną całość techniczno-użytkową. Do budynku szkoły można wejść 2 drzwiami od ul. Piłsudskiego, wejściem od parkingu szkoły oraz wejściem od ul. Szkolnej. Budynek szkoły nie jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy, w piwnicy skrzydła głównego znajduje się toaleta dostosowana na potrzeby osób niepełnosprawnych. W szkole nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alafabecie braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest podjazd zlokalizowany przy wejściu od strony Izby Pamięci (do skrzydła głównego) i ul. Szkolnej (do skrzydła bocznego). Na terenie szkoły znajduje się 1 oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe znajduje się w pobliżu podjazdu przy wejściu od strony Izby Pamięci Września 1939 roku i lat późniejszych im. Andrzeja Przewoźnika.