https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

20 kwietnia

wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać

od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r. do godz. 12.00

 

9 czerwca 

sprawdzian uzdolnień kierunkowych – klasa wokalno-aktorska – 9 czerwca 2022 r. 

 

10 czerwca 

próba sprawności  fizycznej – oddział przygotowania wojskowego – 10 czerwca 2022 r. 

 

8 – 12 lipca

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 8 lipca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00

 

19 lipca

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 19 lipca 2022 r. do godz. 12.00

 

19 – 22 lipca

w terminie od 19 lipca 2022 r. godz. 12.00 do 22 lipca 2022 r. godz. 12.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z  uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

22 lipca – 23 września

w przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata/prawny opiekun lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 22 lipca 2022 r. do godz. 12.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 23 września 2022 r.

 

25 lipca

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 25 lipca 2022 r. do godz. 12.00