PAŃSTWOWE LICEUM PEDAGOGICZNE 1945-1969 (później Liceum Pedagogiczne)

Szkoła średnia powołana w październiku 1945 r. z inicjatywy wieluńskich władz powiatowych. W 1949 r. było w niej zatrudnionych tylko 2 nauczycieli z wyższym wykształceniem. Kształciła nauczycieli w systemie stacjonarnym, w Komisjach Rejonowych, przez okres dwóch lat prowadziła też Wyższy Kurs Nauczycielski. Pierwotnie miała swoją siedzibę w części budynków klasztornych oo. franciszkanów przy ul. Wodnej 2. Obiekt nie spełniał jednak wymogów szkoły. W wyniku kilkuletnich starań dyr. mgr Stanisława Kazimierza Stronczyńskiego, Ministerstwo Oświaty i Kuratorium w Łodzi przyznało środki na budowę kompleksu budynków dla LP. Budowę nowego gmachu, wraz ze szkołą ćwiczeń oraz internatem, przy ulicy 1 Maja (Piłsudskiego) rozpoczęto w 1954 r. Otwarcie nowego gmachu nastąpiło w marcu 1958 r. W 1964 r. przekształcone w Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli. Dyrektorzy: mgr Stanisław Waszczyński (X1945 – 31 VIII 1946), mgr Jan Kołodziejczyk (1 IX 1946 – 31 VIII 1951), Stanisław Kazimierz Stronczyński (1IX 1951 – 31 VIII 1964).

LICEUM PEDAGOGICZNE DLA WYCHOWAWCZYŃ PRZEDSZKOLI 1965-1973

szkoła średnia powstała 1 IX 1965 r. w miejsce likwidowanego Państwowego Liceum Pedagogicznego. Liceum istniało do 31 VIII 1973 r. Ukończyło je ogółem 390 osób, z tego w systemie stacjonarnym 351, zaś 39 niewykwalifikowanych nauczycielek przedszkoli zdało egzaminy w systemie eksternistycznym. Dyrektorem szkoły był mgr Stanisław Kazimierz Stronczyński.

STUDIUM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 1973-1984

szkoła średnia powstała 1 IX 1973 r. z przekształcenia Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczyń Przedszkoli. Kształciła kadry nauczycielek przedszkoli w cyklu 6-letnim (po szkole podstawowej) i 2-letnim (po szkole średniej). Szkołę ukończyło 919 absolwentek, z tego 608 w systemie kształcenia stacjonarnego i 311 w systemie zaocznym (dla pracujących). Dyrektorami byli: Stanisław Kazimierz Stronczyński (1 IX 1973 – 31 VIII 1974), Witold Fryta (1 IX 1974 – 31 VIII 1984). Na bazie tej szkoły powstało Studium Nauczycielskie.

STUDIUM NAUCZYCIELSKIE 1984-1993

szkoła o profilu pedagogicznym kształcąca nauczycieli szkół podstawowych, powstała 1 IX 1984 r. w miejsce zlikwidowanego Studium Wychowania Przedszkolnego. Prowadziła następujące kierunki kształcenia stacjonarnego i zaocznego: wychowanie przedszkolne (cykl 6-letni i 2-letni), nauczanie początkowe, wychowanie muzyczne i wychowanie fizyczne ( cykl 2 – letni). W okresie od 1 IX 1984 do 31 VIII 1988 r. SN ukończyło 599 osób. Dyrektorem był mgr Zygmunt Wujec.

KOLEGIUM NAUCZYCIELSKIE od 1992 r.

uczelnia powołana decyzją Ministerstwa Edukacji Naro­dowej z 25 V 1992 r. Tworzyło ono wraz z Liceum Ogólnokształcącym do 1996 Zespół Szkół nr 2. Z dniem 1 X 1992 r. uruchomiono 2 kierunki studiów: pedagogika wczesnoszkolna i nauczanie początkowe z muzyką. Na mocy decyzji MEN z 14IV1993 r. uruchomiono z dniem 1X1993 r. nowy, trzeci kierunek studiów – filologię polską. Opiekunem naukowym szkoły jest Akademia im. J. Długosza (była Wyższa Szkoła Pedagogiczna) w Częstochowie. Absolwenci KN mieli prawo kontynuowania studiów na wyższych uczelniach. Dyrektorem Zespołu Szkół był do 1993 r. mgr Zygmunt Wujec, od 1 IX 1993 r. dr Zdzisław Spychała.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE od 1992 r.

( II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE od 1996 r. nadal ), szkoła średnia powstała w 1992 r. Początkowo działała w ramach Zespołu Szkół nr 2 składającego się z Kolegium Nauczycielskiego i Liceum Ogólnokształcącego. W wyniku wprowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Sieradzu zmian organizacyjnych i rozwiązania Zespołu Szkół nr 2, powołano z dniem 1 IX 1996 r. II Liceum Ogólnokształace w Wieluniu jako samodzielną jednostkę organizacyjną. Siedzibą szkoły jest część gmachu przy ul. J. Piłsudskiego 6. Początkowo Liceum posiadało profil ogólny i pedagogiczny, od 1995 r. obok profilu ogólnego miało tez rozszerzony program artystyczny i nauczania j. niemieckiego, a następnie także j. angielskiego. W dniu 1 VI 1998 r. Kuratorium Oświaty w Sieradzu nadało szkole imię Janusza Korczaka. Do 1999 r. organem prowadzącym szkołę było Kuratorium Oświaty w Sieradzu, po reformie administracyjnej, Starostwo Powiatowe w Wieluniu.

Dyrektorzy: mgr Zygmunt Wujec (1992-1993), dr Zdzisław Spychała (1993-1996), mgr Zenon Kołodziej (1996-2000), mgr Stanisława Kossakowska (2000-2006), mgr Mirosław Kubiak (2006-2013), mgr Renata Tatara (od 2013)

Lata Nazwa organizacyjna szkoły
1945-1969
1945-1969
1957-1969
Państwowe Liceum Pedagogiczne(Państwowe Liceum PedagogiczneLiceum Pedagogiczne)
1965-1973 Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli
1973-1984 Studium Wychowania Przedszkolnego
1984-1993 Studium Nauczycielskie (SN)
1992-1996
od 1992 nadal
1992-1996
Zespół Szkół nr 2(Kolegium Nauczycielskie,Liceum Ogólnokształcące)
Od 1996 II Liceum Ogólnokształcące (wcześniej LO)
Od 1 VI 1998 II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka

 

Bibliografia:

1. Olejnik T., Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 1998. 2. Wujec Z., Pół wieku Wieluńskiego Zakładu Kształcenia Nauczycieli (WZKN), w: Studia Wieluńsko Częstochowskie T.1, praca zbiorowa pod red. Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli i Jana Przewłockiego, Częstochowa 1999.