Program Stypendia św. Mikołaja

Kryteria przyznawania Stypendiów

1. Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:
a. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł.
b. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż:
4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej.
c. wykazuje się zaangażowaniem społecznym (UDOKUMENTOWANE I POTWIERDZONA CZĘSTOTLIWOŚĆ np. 1 godzina w tygodniu) i ma osiągnięcia naukowe

2.Decyzja o przyznaniu Stypendium wybranym uczniom jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

Kryterium nr 1.
Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2018 r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2018 r.).

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM UZALEŻNIONE JEST OD ZEBRANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami w swojej Szkole.

Wnioski wydaje i przyjmuje Koordynator szkolny – Aleksandra Płaczek.
Termin przyjmowania WYPEŁNIONYCH Wniosków z załącznikami od Uczniów w szkołach:
do 20 września 2019 r.