STYPENDIUM NAUKOWE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

 
Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XVI edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.
 
Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 24 stycznia do 18 lutego 2022 r. (o przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do UM Województwa Łódzkiego, a nie data stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane)
 
Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii uczeń uprawnieni są dyrektorzy lub wicedyrektorzy szkół ponadpodstawowych. Każda szkoła może złożyć do 3 wniosków o przyznanie stypendium.
 
Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium w kategorii uczeń są:
1)Wyniki uzyskane w olimpiadach, konkursach i turniejach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub regionalnym;
2) Aktywność naukowa: udział w projektach naukowo-badawczych, działalność w kole naukowym, udział w konferencjach naukowych, uzyskane certyfikaty i dyplomy, udział w wymianie międzynarodowej, udział w dodatkowych formach kształcenia (warsztaty, szkolenia, zajęcia edukacyjne na uczelniach), dodatkowe praktyki i staże, itp.;
3) Realizacja indywidualnego programu lub toku nauki świadcząca o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
4) Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
 
Osiągnięcia kandydata do stypendium – oceniane jest z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Wnioski należy składać do pedagoga Aleksandry Płaczek.
 
 
 
 
 
Drodzy Rodzice Naszych Uczniów
Klikając https://stypendia.mikolaj.org.pl/pomoz/ odnajdźcie na mapie NASZE SERCE i wspomóżcie nas w zbiórce środków na stypendia, które przyznajemy w ramach Funduszu stypendialnego św. Mikołaja.
 
Naszych uczniów jest 882. Jeśli tą liczbę pomnożymy przez symboliczne 5 zł to wyjdzie nam kwota 4410 zł. Cała ta kwota będzie przyznana na stypendia dla naszych uczniów, którzy będą spełniać kryteria regulaminu stypendialnego Świętego Mikołaja.
W ten sposób zapewniamy rozwój talentów, pasji i potencjału osobie, która bez wsparcia stypendium ma dużo mniejsze szanse na rozwinięcie skrzydeł. Warto wspólnie podjąć się tego zadania! DZIĘKUJEMY  Dyrektor, Rada Pedagogiczna i cała Społeczność Uczniowska
 
 
 

Każda młoda osoba ma wielkie marzenia i chce rozwijać skrzydła. Wiemy też, że sytuacja materialna rodziny często utrudnia spełnienie tych marzeń. Zajęcia dodatkowe, kursy, sprzęt, materiały czy udziały w zawodach i wyjazdach, to wszystko duże koszty, na które nie każdego stać.

Jeżeli chcesz zostać stypendystą Świętego Mikołaja i otrzymać pomoc dedykowaną na rozwój Twoich pasji i talentów, złóż wniosek do 1 października 2021 r.

Aby otrzymać Stypendium Świętego Mikołaja należy spełnić kryteria formalne i merytoryczne, a na koniec roku złożyć sprawozdanie z wydatkowania otrzymanej pomocy.

Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

  • miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł

  • uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej

  • uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium

Kryteria merytoryczne oceniane przez komisje stypendialną w szkole:

Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego – 2020/2021.

Zebrana kwota stypendium jednorazowego to 260,00zł.

 

Wniosek wypełnia się elektronicznie:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/model/Application/new?rel=SchoolID%3A42254

Kontakt z koordynatorem Aleksandra Płaczek pedagog szkolny poprzez wiadomość Librus.