Program Stypendia św. Mikołaja

 

Kryteria przyznawania Stypendiów

1.Uczeń może ubiegać się o przyznanie Stypendium, jeśli spełnia łącznie trzy warunki:

  1. miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 1500 zł.
  2. uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie Stypendium nie niższą niż:
    4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej.
  3. wykazuje się zaangażowaniem społecznym (UDOKUMENTOWANE I POTWIEDZONA CZĘSTOTLIWOŚĆ np. 1 godzina w tygodniu) i ma osiągnięcia naukowe

2.Decyzja o przyznaniu Stypendium wybranym uczniom jest podejmowana w oparciu o następujące dwa kryteria:

Kryterium nr 1.

Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019r.). Do aktywności społecznej zalicza się m.in.: aktywna działalność w organizacjach i stowarzyszeniach nieformalnych; działalność w lokalnych organizacjach, pełnienie funkcji w organizacjach harcerskich, wolontariat, np. w schronisku dla zwierząt, harcerstwo, aktywność poparta osiągnięciami w samorządzie szkolnym, działalność artystyczna pro bono, np. występ na koncertach charytatywnych, organizowanie występów artystycznych dla dzieci z domu dziecka, aktywność na rzecz kultury, np. redagowanie gazetki szkolnej, organizowanie wystaw w szkole, zaangażowanie na rzecz wspólnoty religijnej (jako ministrant, w scholii, Oazie).

Kryterium nr 2.

Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, itp. w ciągu ostatniego roku (od 1 września 2019 r.).

 

WYSOKOŚĆ STYPENDIUM UZALEŻNIONE JEST OD ZEBRANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH – obecnie jest to kwota 280 zł.

Uczeń ubiegający się o Stypendium składa Wniosek wraz z załącznikami w swojej Szkole.

 

Wszystkie dokumenty są dostępne również na stronie internetowej: https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/nowa-page/  

Kompletne i wypełnione dokumenty przyjmuje Koordynator szkolny – Aleksandra Płaczek

do 20 września 2020 r.